© Copyright Participatieraad-Noardeast.nl
Beitske Boskma (secretariaat) Info@participatieraad- noardeast.nl Telefoon: (0519) 298888
Contact Contact

Participatieraad 

          Noard-East Fryslân & Dantumadiel 

VISIEDOCUMENT PARTICIPATIERAAD SOCIAAL DOMEIN

Onze doelstellingen en werkwijze voor nu en in de toekomst


INLEIDING De Participatieraad (hierna: Raad) is een onafhankelijk adviesorgaan en ontleent zijn bestaansrecht aan art. 3, lid 5 van de Verordening Participatieraad Sociaal Domein. De Raad werd door de toenmalige DDFK- colleges(thans Dantumadiel en Noardeast- Fryslân) per 1 oktober 2016  ingesteld;  Hij trad in werking per 01-07-2017, op basis van art. 150 Gemeentewet, artikel 2.1.3 Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) 2015, artikel 2.10 Jeugdwet, artikel 47 Participatiewet, artikel 42 IOAZ (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) en artikel 42 IOAW (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkloze werknemers). Met de in werkingstelling van de Participatieraad per 1 juli 2017, vervielen per die datum alle eerdere bepalingen en uitgangspunten en was ontbinding een feit van de Wwb-, Wsw-, en Wmo raden, alsmede de samenwerking met de stichting Wmo Kollumerland.  TAAK De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies (1). Conform bovengenoemde verordening heeft de Raad tot taak om gevraagd of uit eigen beweging het college te adviseren aangaande beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering, die betrekking hebben op het terrein van de WMO 2015, Jeugdwet, Participatiewet en aanverwante wetten die participatie in de samenleving beogen en van invloed zijn op de positie van de inwoners van de gemeente. De Raad zorgt zodoende voor de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie. Kortom, de Raad ziet het als zijn taak het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van Werk, Participatie en Inkomen (WPI). Verbeteren van de positie van alle doelgroepen op het gebied van WPI. De taak van de Raad valt dus uiteen in tweeën: gevraagde en ongevraagde adviezen. Bij de gevraagde adviezen is de Raad dus afhankelijk van het aanleveren van ambtelijk adviesaanvragen t.b.v. college. Bij de ongevraagde adviezen kan  de Raad  een vrijere rol kiezen. (1) Artikel 2 Verordening Participatieraad Sociaal Domein Dantumadiel: ”De Participatieraad heeft tot taak om gevraagd of uit eigen beweging het college te adviseren aangaande beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering, die betrekking hebben op het terrein van de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet en aanverwante wetten die participatie in de samenleving beogen en van invloed zijn op de positie van de inwoners van de gemeente.”. VISIE Vooropgesteld wordt, dat de Raad  bij de uitvoering van de hem opgelegde taak voor het overgrote deel afhankelijk is van de ambtelijke toelevering van adviesaanvragen t.b.v. de colleges.  De Raad betrekt zoveel als mogelijk is, ervaringsdeskundigen bij zijn taak  . Daartoe worden -passend bij het onderwerp -  adhoc groepjes ervaringsdeskundigen gevormd om met hem mee te denken, teneinde te komen tot een zo breed mogelijk gedragen advies. De Raad staat voor een inclusieve samenleving: iedereen moet mee kunnen doen aan de participatiemaatschappij Vgl.art.2.3 Coalitieagenda voor gemeente Noardeast-Fryslân 2019-2022:  “Iedere  inwoner  kan  rekenen  op  zorg  die  hij  nodig  heeft, nu en in de toekomst- Bereikbare zorg voor iedereen. Eén aanspreekpunt voor degene die hulp nodig heeft.” en artikel 2.4: “Overschotten innovatief inzetten/ slimmer inzetten van geld. Op het  moment dat er overschotten zijn binnen  het sociaal domein willen we deze reserveren voor het sociaal domein. Dit om enerzijds een efficiencyslag te kunnen maken (niet terug naar de algemene middelen) en anderzijds om een actueel en toekomstbestendig zorgaanbod te kunnen blijven bieden. Voor innovatie en efficiencyverbetering is ontwikkelingsgeld nodig.  Ook zonder overschotten is het belangrijk om in te zetten op innovatie en efficiency. Om te kunnen duiden of er ruimte is in de  begroting van het Sociaal Domein, is er behoefte aan inzicht in de besteding van de middelen/ de financiële ruimte: waar geven we het aan uit, hoe efficiënt worden de middelen besteed en kan het beter. Voor een passende inzet van de  juiste zorg is het van belang de resultaten en effecten van de besteding van middelen regelmatig te monitoren en evalueren op doelgerichtheid, effectiviteit, innovatie.”. Bij de totstandkoming van zijn advies hanteert de Raad o.m. de volgende beoordelingscriteria  : 1. Versterkt het beleid de “regie over het eigen leven”?; 2. Draagt het beleid er aan bij dat ‘iedereen’ kan meedoen, ongeacht inkomen, ziekte, handicaps of andere belemmeringen? De Raad wordt betrokken bij de ambtelijke totstandkoming van het nieuwe of gewijzigde beleid. Hij wordt evenwel niet gecommitteerd aan de inhoud. Op voorstel van de ambtelijke organisatie is in goed overleg gekomen tot onderstaand stroomschema[pagina 4]  , langs welke route de adviesaanvragen lopen . Op deze wijze houdt de Raad zijn handen vrij tot het moment, dat de formele ambtelijke adviesaanvraag de Raad bereikt. De Raad verkeert in de veronderstelling, dat de colleges c.q. de portefeuillehouders een politiek-bestuurlijke agenda[visie] hebben op het gebied van het sociaal domein. De Raad wil graag kennis van nemen en zijn agenda en daarmee willen synchroniseren, om te kunnen anticiperen en zodoende efficiënt en kwalitatief te adviseren. MISSIE De Raad draagt zorg voor een menselijke uitvoering  van de Participatiewet en laat de stem van cliënten doorklinken in het gemeentelijk beleid.  De Raad volgt het primaat van de politiek, treedt waar nodig op als co-creator van wet- en regelgeving op gemeentelijk niveau, maar doet dit op basis van zijn onafhankelijke positie als adviseur van college.
Beitske Boskma (secretariaat) Info@participatieraad- noardeast.nl Telefoon: (0519) 298888
Contact Contact 

VISIEDOCUMENT PARTICIPATIERAAD SOCIAAL DOMEIN

Onze doelstellingen en werkwijze voor nu en in de toekomst

INLEIDING De Participatieraad (hierna: Raad) is een onafhankelijk adviesorgaan en ontleent zijn bestaansrecht aan art. 3, lid 5 van de Verordening Participatieraad Sociaal Domein. De Raad werd door de toenmalige DDFK- colleges(thans Dantumadiel en Noardeast- Fryslân) per 1 oktober 2016  ingesteld;  Hij trad in werking per 01-07-2017, op basis van art. 150 Gemeentewet, artikel 2.1.3 Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) 2015, artikel 2.10 Jeugdwet, artikel 47 Participatiewet, artikel 42 IOAZ (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) en artikel 42 IOAW (inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkloze werknemers). Met de in werkingstelling van de Participatieraad per 1 juli 2017, vervielen per die datum alle eerdere bepalingen en uitgangspunten en was ontbinding een feit van de Wwb-, Wsw-, en Wmo raden, alsmede de samenwerking met de stichting Wmo Kollumerland.  TAAK De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies (1). Conform bovengenoemde verordening heeft de Raad tot taak om gevraagd of uit eigen beweging het college te adviseren aangaande beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering, die betrekking hebben op het terrein van de WMO 2015, Jeugdwet, Participatiewet en aanverwante wetten die participatie in de samenleving beogen en van invloed zijn op de positie van de inwoners van de gemeente. De Raad zorgt zodoende voor de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie. Kortom, de Raad ziet het als zijn taak het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van Werk, Participatie en Inkomen (WPI). Verbeteren van de positie van alle doelgroepen op het gebied van WPI. De taak van de Raad valt dus uiteen in tweeën: gevraagde en ongevraagde adviezen. Bij de gevraagde adviezen is de Raad dus afhankelijk van het aanleveren van ambtelijk adviesaanvragen t.b.v. college. Bij de ongevraagde adviezen kan  de Raad  een vrijere rol kiezen. (1) Artikel 2 Verordening Participatieraad Sociaal Domein Dantumadiel: ”De Participatieraad heeft tot taak om gevraagd of uit eigen beweging het college te adviseren aangaande beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering, die betrekking hebben op het terrein van de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet en aanverwante wetten die participatie in de samenleving beogen en van invloed zijn op de positie van de inwoners van de gemeente.”. VISIE Vooropgesteld wordt, dat de Raad  bij de uitvoering van de hem opgelegde taak voor het overgrote deel afhankelijk is van de ambtelijke toelevering van adviesaanvragen t.b.v. de colleges.  De Raad betrekt zoveel als mogelijk is, ervaringsdeskundigen bij zijn taak  . Daartoe worden -passend bij het onderwerp -  adhoc groepjes ervaringsdeskundigen gevormd om met hem mee te denken, teneinde te komen tot een zo breed mogelijk gedragen advies. De Raad staat voor een inclusieve samenleving: iedereen moet mee kunnen doen aan de participatiemaatschappij Vgl.art.2.3 Coalitieagenda voor gemeente Noardeast-Fryslân 2019-2022:  “Iedere  inwoner  kan  rekenen  op  zorg  die  hij  nodig  heeft, nu en in de toekomst- Bereikbare zorg voor iedereen. Eén aanspreekpunt voor degene die hulp nodig heeft.” en artikel 2.4: “Overschotten innovatief inzetten/ slimmer inzetten van geld. Op het  moment dat er overschotten zijn binnen  het sociaal domein willen we deze reserveren voor het sociaal domein. Dit om enerzijds een efficiencyslag te kunnen maken (niet terug naar de algemene middelen) en anderzijds om een actueel en toekomstbestendig zorgaanbod te kunnen blijven bieden. Voor innovatie en efficiencyverbetering is ontwikkelingsgeld nodig.  Ook zonder overschotten is het belangrijk om in te zetten op innovatie en efficiency. Om te kunnen duiden of er ruimte is in de  begroting van het Sociaal Domein, is er behoefte aan inzicht in de besteding van de middelen/ de financiële ruimte: waar geven we het aan uit, hoe efficiënt worden de middelen besteed en kan het beter. Voor een passende inzet van de  juiste zorg is het van belang de resultaten en effecten van de besteding van middelen regelmatig te monitoren en evalueren op doelgerichtheid, effectiviteit, innovatie.”. Bij de totstandkoming van zijn advies hanteert de Raad o.m. de volgende beoordelingscriteria  : 1. Versterkt het beleid de “regie over het eigen leven”?; 2. Draagt het beleid er aan bij dat ‘iedereen’ kan meedoen, ongeacht inkomen, ziekte, handicaps of andere belemmeringen? De Raad wordt betrokken bij de ambtelijke totstandkoming van het nieuwe of gewijzigde beleid. Hij wordt evenwel niet gecommitteerd aan de inhoud. Op voorstel van de ambtelijke organisatie is in goed overleg gekomen tot onderstaand stroomschema[pagina 4]  , langs welke route de adviesaanvragen lopen . Op deze wijze houdt de Raad zijn handen vrij tot het moment, dat de formele ambtelijke adviesaanvraag de Raad bereikt. De Raad verkeert in de veronderstelling, dat de colleges c.q. de portefeuillehouders een politiek-bestuurlijke agenda[visie] hebben op het gebied van het sociaal domein. De Raad wil graag kennis van nemen en zijn agenda en daarmee willen synchroniseren, om te kunnen anticiperen en zodoende efficiënt en kwalitatief te adviseren. MISSIE De Raad draagt zorg voor een menselijke uitvoering  van de Participatiewet en laat de stem van cliënten doorklinken in het gemeentelijk beleid.  De Raad volgt het primaat van de politiek, treedt waar nodig op als co-creator van wet- en regelgeving op gemeentelijk niveau, maar doet dit op basis van zijn onafhankelijke positie als adviseur van college.

Participatieraad 

      Noard-East Fryslân & Dantumadiel 

© Copyright Participatieraad-Noardeast.nl